Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst Prelogopedie Ploumen

Beste ouders/ verzorgers van:

Naam cliënt : …………………………………………..
Geboortedatum: ……………………………………..

U komt naar de logopedie, omdat u en/of uw kind een hulpvraag heeft. In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) zijn rechten en plichten van de cliënt (u) en de hulpverlener (de logopedist) vastgelegd. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin cliënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding

Afmelden

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd of uiterlijk voor 17.00 uur de dag ervoor te worden afgezegd.

Afmelden kan telefonisch / via sms / via whatsapp: 0620508214 of via de email: info@prelogopedieploumen.nl of jenne@prelogopedieploumen.nl

Tijdens behandelingen neem ik de telefoon niet op en vraag ik u de voicemail in te spreken onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en een eventuele boodschap. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en daarom bij u in rekening gebracht.

Vergoeding

(Preverbale) logopedie zit in het basispakket en wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Hiervoor is een verwijzing van een arts wel noodzakelijk. Als behandeling aan huis wenselijk is dient er op de verwijzing expliciet aan huis vermeld te worden. De praktijk heeft een contract met de zorgverzekeraars, er wordt maandelijks rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

Behandelafspraken

U komt bij de logopedist in verband met klachten op het gebied van: ………………………………………… De logopedische begeleiding:
Frequentie: ……. keer per …………….
In de praktijk- aan huis- online
30-60 minuten waarvan 5-10 minuten administratie

Na de intake wordt er begonnen met een onderzoek. Daarna worden er in overleg met u behandeldoelen opgesteld en gerapporteerd in het digitale dossier. Het behandelplan wordt met u besproken. Het onderzoek wordt in de loop van het behandeltraject opnieuw afgenomen. De resultaten worden altijd met u geëvalueerd  en indien nodig worden de behandeldoelen bijgesteld.

Om het beoogde eindresultaat van de behandeling te kunnen behalen, is het nodig dat er thuis geoefend wordt. Wij verwachten van u een actieve deelname en opvolgen van adviezen in belang van het effect van de behandeling.

Privacy

Prelogopedie Ploumen doet er alles aan op uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk houdt zich aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG.
Ons privacy reglement vindt u op de website www.prelogopedieploumen.nl

Wij zijn verplicht een (digitaal) dossier bij te houden met daarin uw (behandel-)gegevens. Het dossier moet 15 jaar worden bewaard vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn genoteerd. Na 15 jaar zullen we uw dossier te vernietigen.

Wanneer er wijzigingen optreden in uw adres, contactgegevens of zorgverzekering dient u dit tijdig door te geven aan de behandeld logopedist.

Tijdens de behandelingen kan het zijn dat de logopedist video-, audio- en/of beeldmateriaal maakt van de behandelingen. Deze materialen worden aan het dossier van de cliënt toegevoegd en zullen de door de logopedist worden gebruikt als meetmoment en-/of studiemateriaal.

Klachtenregeling

WKKGZ (wet kwaliteit klachten geschillen zorg). Bij vragen over de behandeling of de wijze waarop behandeling gegeven wordt kunt u altijd terecht bij uw behandelaar. Samen kunnen we dan tot een oplossing komen. U kunt uw klacht ook schriftelijk aan ons toesturen via het email of postadres.

Prelogopedie Ploumen is tevens aangesloten bij de klachten-en geschillenregeling paramedici (NVLF).

Toestemming voor het uitwisselen van gegevens

Er worden gegevens uitgewisseld met andere professionals na overleg met ouder/verzorger met het doel om de logopedische begeleiding en behandeling van u of uw kind zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen. 1 keer per jaar wordt er een tussenverslag naar de verwijzer verstuurd over het behandelverloop. Tevens wordt er bij het beëindigen van het behandeltraject een eindverslag aan de verwijzer verstuurd. 

Door ondertekening geeft u toestemming om:

O Aan het eind van de behandeling een uitnodiging voor een tevredenheidsonderzoek te ontvangen
O Geanonimiseerd gebruik te maken van patiëntgegevens voor een audit

Door ondertekening verklaart u met al het bovenstaande akkoord te gaan.
Plaats: ………………………….. Datum: ………………………….
Handtekening(en) cliënt/ouders/wettelijke vertegenwoordigers:
………………………………………….………………………………………………………

Naam logopedist:
Handtekening: ……………………………………………………..

Een kopie van deze overeenkomst wordt in het digitaal dossier bewaard en het originele exemplaar is voor uzelf.

Jenne Ploumen
(Preverbaal) logopedist

Locatie Kerkrade
Akkerheide 64
6463 DB Kerkrade

Locatie Heerlen
ZIJ Vrouwenzorg
Hei Grindelweg 82
6414 BT Heerlen

Dependence Heerlen
Heldevierlaan 6
6415 SB Heerlen