Kwaliteit

Kwaliteitsregister

Om de zorg voor onze cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen hechten we veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid. Prelogopedie Ploumen is daarom kwaliteit geregistreerd/ ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Privacy

Volgens de richtlijn van de NVLF, worden persoonsgegevens en gegevens omtrent de logopedische behandeling vastgelegd in een patiëntendossier. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelen de zorgvuldige behandeling van de gegevens.

In de praktijk betekent dit dat alle informatie die u aan de logopedist verstrekt en die wordt opgenomen in het patiëntendossier onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens valt. De logopedist mag deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven. Ook mag de logopedist geen gegevens bij anderen opvragen zonder uw toestemming.

Het privacy reglement staat vermeld op de website en ligt ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.

Privacy voor de cliënt

Privacy voor de website bezoeker

Wet Meldcode Kindermishandeling

De logopedist kan in haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Deze wet regelt dat logopedisten werken met een meldcode als zij een signaal krijgen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De logopedist in de praktijk heeft de app Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid op haar telefoon.

Behandelovereenkomst

Bij het intakegesprek ontvangt u een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst is gemaakt op verzoek van de zorgverzekeraar. Hierin staan de afspraken over de behandeling, vergoeding en toestemmingsverklaring. De behandelovereenkomst kun u hieralvast inzien.

Behandelovereenkomst

Waarneming

Om de continuïteit van de zorg te waarborgen zijn er afspraken gemaakt met collega’s met betrekking tot waarneming bij ziekte, vakantie of na/bijscholing.
Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerd logopedist, die is ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Klachten

Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken met de behandelend logopedist om samen tot een oplossing te komen.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij Prelogopedie Ploumen is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Voor meer informatie vraag naar de folder in de praktijk of kijk op www.klachtenloketparamedici.nl.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

In deze wet (WBGO) zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. Deze wet heeft dus ook betrekking op de relatie die de logopedist heeft met de cliënt.

De wet stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn:

  • Informatieplicht: de logopedist verstrekt informatie die de cliënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid. Deze informatie is afgestemd op (het niveau van) de cliënt;
  • Toestemmingsvereiste: voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de cliënt vereist. De cliënt kan deze toestemming alleen geven als hij goed geïnformeerd is (zie informatieplicht).
  • Dossierplicht: de logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de cliënt zoals de gezondheid van de cliënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens;
  • Bewaarplicht: het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten);
  • Vernietiging: de logopedist is verplicht het dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de cliënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd;
  • Geheimhoudingsplicht: aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de cliënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt is verkregen. Daarnaast heeft de cliënt een aantal rechten waar de logopedist rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacy- bescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de cliënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.